ANASAYFA
04 Haziran 2020 Perşembe
Açılış Sayfam Yap!
Sık Kullanılanlara Ekle
Matbaa Hizmetleri
Künye
Reklam
İletişim
Siyaset
Ekonomi
Sağlık
Spor
Kültür-Sanat
Güncel
Röportaj
Resmi İlan
Yazarlar
E-Gazete
Video Galeri
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
BİYOKİMYA LABORATUVARI MALZEME ALIMI 5 KISIM / 10 KALEM alımı 4
Haberin Yayın Tarihi: 14-03-2019 06:06
16 Punto 18 Punto 20 Punto 24 Punto
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜBİYOKİMYA LABORATUVARI MALZEME ALIMI 5 KISIM / 10 KALEM alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2019/111736

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

BALKAN YERLESKESI 1 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası

:

2842352729 - 2842353889

c) Elektronik Posta Adresi

:

donersermaye@trakya.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

BİYOKİMYA LABORATUVARI MALZEME ALIMI 5 KISIM / 10 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ambar yetkilisi/memuru aracılığıyla Merkez Laboratuvarı Biyokimya birimine teslimat yapılacaktır. Teslim edilecek ürünler hiç bir şekilde hastane deposunun bilgisi dışında teslim edilmeyecek olup; teslim edilmesi durumunda yaşanacak her türlü sorun yüklenici sorumluluğundadır.

c) Teslim tarihi

:

İhale edilen mallar işe başlandığı tarihten itibaren -365- (üçyüzaltmışbeş) gün içerisinde ; hastanemiz Biyokimya Laboratuvarının ihtiyaçları ve stoklama durumu göz önüne alınarak, Hastane Malzeme Talep Yönetim Biriminin bildireceği miktar ve zamanda hastane ambar yetkilisi/memuru aracılığıyla Biyokimya Laboratuvarına teslim edilecektir. Malzeme ihtiyaçları acil ve rutin sipariş kodu ile yükleniciye bildirilecektir. Acil kodlu siparişlerin teslim süresi 48 (kırksekiz) saat, rutin kodlu siparişlerin teslim süresi en geç 1 haftadır..


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satınalma İhale Bürosu Balkan Yerleşkesi / EDİRNE

b) Tarihi ve saati

:

09.04.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler, teklif edeceği cihaz ve malzemenin ÜTS'ye kayıtlı olduğunu belgeleyeceklerdir.Teklif edilen cihaz ve kitlerin barkod numarasını içeren dokümanları bir liste halinde  teklif dosyasında sunacaktır.İstekli tedarikçi ise ÜTS'ye kayıtlı olacaktır.İstekli eğer bayi ise ürünün tedarikçi firmasının bayisi olduğuna dair ÜTS kayıt ve bildirimini sunacaktır.

Genel laboratuvar amaçlı cihazlar için Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler veya cihazlar için ÜTS kayıt ve bildirimi aranmayacaktır.Teklif edilen ürün, üreticisi tarafından tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise (tıbbi cihazlar kapsamında değilse) ÜTS'ye kayıt ve bildirim işlemi aranmaz, bu durumda da üreticinin veya ithalatçının yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanı sunulmalıdır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen cihaz yaşları teknik şartnamede belirtildiği şekilde olacaktır. Ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığının 2018/26 sayılı ve 09.11.2018 tarihli genelgesinin 4.1. maddesinde ki süreler asla aşılamaz.Teklif edilen cihazların katalogları ihale teklif zarfında ihale komisyonuna sadece elektronik olarak sunulacaktır (usb bellek, cd veya dvd olarak).

Gerekli görüldüğünde teklif veren firmalar demonstrasyon yaparak kalite ve performans durumunu göstermek zorundadırlar. Ayrıca istenildiği takdirde ihaleden sonra hastane veya yakın bir merkezde laboratuvar uzmanına demonstrasyon yapılacaktır. Demonstrasyonu geçemeyen veya istenen yer ve tarihte demonstrasyonu gerçekleştirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

İhaleye iştirak eden bütün firmalar teklif verecekleri kısımlar ve Genel Yükümlülükler için madde madde teknik şartnameye uygunluk yazısını “.......marka.......model......Cihaz ve kiti teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından onaylanmış bir şekilde verecek ve bu yanıtlar orijinal doküman ile karşılaştırıldığında her hangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı bırakılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satınalma İhale Bürosu Balkan Yerleşkesi / EDİRNE adresinden satın alınabilir. 
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 120 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.Ü. Döner Sermaye Saymanlığının T.C. Ziraat Bankası Edirne Şubesinin TR83 000 1 0000 97320802915001 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satınalma İhale Bürosu Balkan Yerleşkesi / EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

 

 

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de                          (Basın: 963617)

Gönder Yorum Yap Yazdır Facebook Twitter FriendFeed Google
  ÇOK OKUNANLAR
Kredi Kullanırken Hayat Sigortası Yaptırmak Zorunlu Mu?
Zevke Uygun Kol Saatleri
Forexi Öğrenmek Ücretli mi?
  GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
Akşam Gazetesi Birgün Gazetesi Bugün Gazetesi Cumhuriyet Gazetesi
Dünya Gazetesi Fanatik Gazetesi Fotomac Gazetesi Gunes Gazetesi
Haberturk Gazetesi Hurriyet Gazetesi Milli Gazete Milliyet Gazetesi
Posta Gazetesi Radikal Gazetesi Sabah Gazetesi Sozcu Gazetesi
Star Gazetesi Takvim Gazetesi Taraf Gazetesi Türkiye Gazetesi
Vatan Gazetesi Vakit Gazetesi Yenisafak Gazetesi
Yeni Hudut Gazetecilik ve Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti
Babademirtaş Mah. Üç Şerefeli Camii Arkası No:7 EDİRNE