ANASAYFA
25 Şubat 2020 Salı
Açılış Sayfam Yap!
Sık Kullanılanlara Ekle
Matbaa Hizmetleri
Künye
Reklam
İletişim
Siyaset
Ekonomi
Sağlık
Spor
Kültür-Sanat
Güncel
Röportaj
Resmi İlan
Yazarlar
E-Gazete
Video Galeri
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
DIŞ LABORATUAR HİZMETİ ALIMI
Haberin Yayın Tarihi: 08-05-2019 05:29
16 Punto 18 Punto 20 Punto 24 Punto
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

LABORATUAR HİZMETİ ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARIDIŞ LABORATUAR HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2019/200286

1-İdarenin

a) Adresi

:

Sarıcapaşa Mah. Sarıcapaşa Camii Sk. No:17 22020 MERKEZ EDİRNE MERKEZ/EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası

:

2842268245 - 2842268807

c) Elektronik Posta Adresi

:

edirne.imis@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

12 Aylık Puan Karşılığı Dış Laboratuar Hizmet Alımı 630.218,8 Puan
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Edirne Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Edirne Sağlık Müdürlüğü Sarıcapaşa Mah.Sarcapaşa Camii Sok No:17/Merkez-Edirne

b) Tarihi ve saati

:

31.05.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,


 İSTEKLİ TARAFINDAN İHALE SIRASINDA SUNULACAK  BELGELER
1. Çalışmalarda HBV, HCV, HIV testlerinin 2017 veya 2018  QCMD gibi Avrupa kökenli eksternal kalite kontrol programlarındaki performansı ihalede belgelendirmelidir.
2. HBV-DNA, HCV-RNA,  testleri için kullanılacak tüm kitler IVD Real Time PCR lisansına ve viral genoma ait patentlere sahip olmalıdır. Sistem yanlış negatifliği önlemek için internal kontrol içermeli, kantitasyon standartı olarak bir internal standart kullanmalı ve bu kontrol ekstraksiyon öncesinde test edilecek numuneye eklenebilir olmalıdır. Sistem, kantitasyon için eksternal standart kullanmamalıdır. Bu durum kit prospektüsü ile ihalede komisyona belgelendirilmelidir.
3. HBV-DNA, HCV-RNA, testlerinin çalışılacağı tüm kitler ve cihazlar diagnostik amaçlı olarak kullanılacaktır, araştırma amacıyla kullanılmayacaktır. Sistemin bütünü (İzolasyon Kitleri, Test Kitleri ve cihazlar), 14.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren “Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği” ne uygun şekilde üretilmiş olacaktır ve üzerlerinde CE ve IVD (In Vitro Diagnostics) işaretleri bulunacaktır. Ayrıca, Test Kitine ait prospektüslerde de CE ve IVD işaretleri bulunacaktır. Bu durum komisyona belgelendirilecektir.
4. T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı biyokimya ve mikrobiyoloji ruhsatları
5. Ulusalararası geçerliliği olan bir kurumdan halen devam eden bir eksternal kalite kontrol programına üye olduğuna ilişkin belge
6. Çalışabildiği tüm testlerin örnek türünü, miktarı ve çalışma sonuçlandırma günlerini gösteren kitapçığı vermelidir. 
 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel Kurumlarda gerçekleştirilen Tıbbi Laboratuar hizmet Alım İhaleleri veya Tıbbi Laboratuar Sonuç veya Tetkik Hizmeti Alımı veya Dış Laboratuar Hizmet Alımı işleri Benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi Sarıcapaşa Mah. Sarıcapaşa Camii Sk. No:17 Merkez/EDİRNE adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne Sağlık Müdürlüğü Sarıcapaşa Mah.Sarcapaşa Camii Sok No:17/Merkez-Edirne adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

 

 

 

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de               (Basın: 991967)

Gönder Yorum Yap Yazdır Facebook Twitter FriendFeed Google
  ÇOK OKUNANLAR
Edirne şüpheli ölüm
Kestiği ağaç hayatına mal oldu
Susesi'ne son görev
‘10 yıl sonra köylerde insan kalmayacak’
Araç zıplatan kanal
Kötü tezahürat yakışmadı
Çiftçide moral ‘sıfır’
Üniversiteliye 'kamuda staj' müjdesi
Şükrüpaşa'da su kesintisi
Sevgi Çemberi büyüyor
  GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
Akşam Gazetesi Birgün Gazetesi Bugün Gazetesi Cumhuriyet Gazetesi
Dünya Gazetesi Fanatik Gazetesi Fotomac Gazetesi Gunes Gazetesi
Haberturk Gazetesi Hurriyet Gazetesi Milli Gazete Milliyet Gazetesi
Posta Gazetesi Radikal Gazetesi Sabah Gazetesi Sozcu Gazetesi
Star Gazetesi Takvim Gazetesi Taraf Gazetesi Türkiye Gazetesi
Vatan Gazetesi Vakit Gazetesi Yenisafak Gazetesi
Yeni Hudut Gazetecilik ve Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti
Babademirtaş Mah. Üç Şerefeli Camii Arkası No:7 EDİRNE