ANASAYFA
21 Eylül 2023 Perşembe
Açılış Sayfam Yap!
Sık Kullanılanlara Ekle
Matbaa Hizmetleri
Künye
Reklam
İletişim
Siyaset
Ekonomi
Sağlık
Spor
Kültür-Sanat
Güncel
Röportaj
Resmi İlan
Yazarlar
E-Gazete
Video Galeri
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
2023/308706 İKN 26 Kalem Tüketim Malzemesi alımı...
Haberin Yayın Tarihi: 27-03-2023 02:26
16 Punto 18 Punto 20 Punto 24 Punto
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

26 KALEM TÜKETİM SARF MALZEMESİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ26 kalem Tüketim Sarf Malzemesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/308706

 

1-İdarenin

a) Adı

:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

BALKAN YERLESKESI 1 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE

c) Telefon ve faks numarası

:

2842352729 - 2842353889

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

26 kalem Tüketim Sarf Malzemesi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

26 kalem tüketim sarf malzemesi Toner ve A4 alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Trakya Üniversitesi Hastane Deposu ( ürün depoya istiflenmesine kadar yüklenici yükümlülüğündedir.)

ç) Süresi/teslim tarihi

:

1- İhaleye edilen mallar sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 365 takvim günü boyunca hastanenin ihtiyaçları ve stoklama durumu göz önüne alınarak, hastane talep yönetim biriminin bildireceği miktar ve zamanda hastane deposuna teslim edilecektir. 2- Malzeme ihtiyaçları acil ve rutin sipariş kodu ile yükleniciye bildirilecektir. Acil kodlu siparişlerin teslim süresi 48 (kırksekiz) saat, rutin kodlu siparişlerin teslim süresi 15 (onbeş) gündür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanması ile


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

25.04.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

T.Ü. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu Balkan Yerleşkesi/EDİRNE


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İstekli Üretici olması halinde

1-Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi.
2-Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu.
3-Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik belgesi.
4-İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi.
5-İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
6-Türkiye dışında üretimi gerçekleştiren istekliler ise ilgili ülke mevzuatına göre imalatçı olduklarını kanıtlayan belge veya belgeler.

İsteklini bayi olması halinde  ise hangi firmadan bayilik aldıklarını ihale dosyasında belirtmelidirler. Tesvik edici belgelerin idare tarafından talep edilmesi aşamadında beyan ettikleri (yetki belgesi ve ekleri) belgelerin tamamını asıl veya noter onaylı suret veya aslı idarece görülmüştür yapılmış suretleri idareye süresinde sunmakla yükümlüdürler. Yetki belgelerinin ıslak imzalı ve resmi ekleri ile sunulması esastır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

22. kalem için en az 2 top, 25 ve 26. Kalemler için en az 2 şer rulo, diğer kalemler için en az 1'er adet numune teslim edilecektir. Tüm numuneler idaremizde mevcut cihazlarda denenecek olup, a4 ve etiketlerin kağıt çekememe , kağıt sıkıştırma , kağıt görmeme gibi sorunlara sebep vermemesi esastır. Bu sıkıntıları çıkaran numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Tonerler için ise toz salmaması cihazı batırmaması kağıtlarda iz yapmaması esastır. Tonerlerin tak kullan olması gerekmektedir. Ekstradan çip satınalma çipi sök tak vb. işlemlere gerek kalmadan cihazlara takıldığında çalıştırması gerekmektedir. Aksi takdirde teklif edilen numuneler uygunsuz kabul edilecek ve ilgililerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Teklif edilen numuneler orjinal ambalajında ve bayilikleri ile aynı olmalı ve ihalenin uhdelerinde kalmaları halinde sözleşme süresi boyunca bu ürünlerden teslim edilmelidir.( aynı marka ve model)

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede Kamu Kurum ve Kuruluşlarına veya özel sektöre gerçekleştirilmiş "kırtasiye alımı veya tüketim malzemesi alımı veya kağıt ürün alımı veya toner alımı" benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

 

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de           (Basın: 1802308)

Gönder Yorum Yap Yazdır Facebook Twitter Linkedin
  ÇOK OKUNANLAR
Edirne'de hareketli sabah!
Aramızdan ayrılanlar
Akgün Keşan'da adaylığını açıkladı
Kayıp şehit babasından acı haber
Kendileri de ‘arı’ gibi!
Hasan Aziz bırakıyor
TMMOB: Boşuna mı okuduk?
‘İYİ Parti handikap değil’
TÜ'de Akciğer Hipertansiyon Polikliniği
‘Seçim bitti, çocuklar unutuldu’
  GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
Akşam Gazetesi Birgün Gazetesi Bugün Gazetesi Cumhuriyet Gazetesi
Dünya Gazetesi Fanatik Gazetesi Fotomac Gazetesi Gunes Gazetesi
Haberturk Gazetesi Hurriyet Gazetesi Milli Gazete Milliyet Gazetesi
Posta Gazetesi Radikal Gazetesi Sabah Gazetesi Sozcu Gazetesi
Star Gazetesi Takvim Gazetesi Taraf Gazetesi Türkiye Gazetesi
Vatan Gazetesi Vakit Gazetesi Yenisafak Gazetesi
Yeni Hudut Gazetecilik ve Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti
Babademirtaş Mah. Üç Şerefeli Camii Arkası No:7 EDİRNE
Sanal Ofis

smm panel

instagram beğeni hilesi

instagram takipçi satın al

takipçi satın al